Even geduld

Hoy icon Hoy logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout

Disclaimer

Algemene voorwaarden


Ondernemingsgegevens


HOY Trendjuwelier

Nieuwstraat 1

9300 Aalst

België

hoy@skynet.be

+32 (0)53 70 31 29

Ondernemingsnr: 0801.663.329

BTW-nr: BE 0801.663.329

Unicum bv

Nieuwstraat 1

9300 Aalst

België

RPR Dendermonde


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van HOY, een BV (Unicum bv) met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 1, 9300 Aalst, BTW BE 0801.663.329, RPR Dendermonde, (hierna 'HOY Trendjuwelier') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van HOY Trendjuwelier houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door HOY Trendjuwelier aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden HOY Trendjuwelier niet. HOY Trendjuwelier is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. HOY Trendjuwelier is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door HOY Trendjuwelier. HOY Trendjuwelier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen

De klant kan via de online catalogus artikels bekijken en vergelijken. Artikels kunnen in een virtueel winkelmandje geplaatst worden. Na de aanmaak van een account kan de klant de inhoud van het winkelmandje bestellen en betalen met een betaalwijze naar keuze.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

via Visa

via Mastercard

via bankkaart (bancontact / maestro)

Via iDeal

 

Wanneer de betaling afgerond en geaccepteerd is, krijgt de klant een elektronische bevestiging van zijn/haar bestelling. Hierin is een overzicht van de bestelling terug te vinden. 

De juwelen en uurwerken die via deze e-commerce website van HOY Trendjuwelier worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door HOY Trendjuwelier.

HOY Trendjuwelier is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden wereldwijd geleverd.

De levering gebeurt door Bpost of een koerierdienst. De kosten die verbonden zijn aan de levering worden voor de rekening van HOY Trendjuwelier genomen voor aankopen vanaf €59. Bij aankopen onder de €59 zal een kost van €8 aangerekend worden. Voor leveringen buiten de België is het transport gratis bij bestellingen vanaf €150. Onder de €150 wordt er een transportkost aangerekend van € 10 voor Nederland en € 15 voor andere Europese landen

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. Dit geldt voor goederen die bij HOY Trendjuwelier in voorraad zijn op het moment van de bestelling. Indien de goederen niet in voorraad zijn, en bijgevolg bij een externe leverancier besteld moeten worden, verbindt HOY Trendjuwelier te leveren binnen de 30 dagen na bestelling.


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan HOY Trendjuwelier.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door HOY Trendjuwelier was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van HOY Trendjuwelier.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van HOY Trendjuwelier te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij HOY Trendjuwelier.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant HOY Trendjuwelier (Nieuwstraat 1, 9300 Aalst, Tel: 053 70 31 29, hoy@skynet.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan HOY Trendjuwelier heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan HOY Trendjuwelier. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt HOY Trendjuwelier zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de artikelen zich niet meer in de originele verpakking bevinden en/of indien toebehoren ontbreken zal geval per geval onderzocht worden of het herroepingsrecht kan worden ingeroepen.

Het herroepingsrecht vervalt wanneer het gaat om artikels die ontworpen of vervaardigd werden met specifieke eisen van de Klant, en die daardoor dus afwijken van een standaard product, alsook in volgende gevallen op basis van de uitzonderingsgronden uit art. VI. 53 WER.

1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn

kunnen voordoen;

3° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

4° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

5° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

6° de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

7° de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

8° overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

9° de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10° de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

11° overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

12° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten

een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

13° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft

erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

14° de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.


Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal HOY Trendjuwelier alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, met betrekking tot het teruggezonden artikel, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat HOY Trendjuwelier op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten zal HOY Trendjuwelier wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door HOY Trendjuwelier geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

HOY Trendjuwelier betaalt de Klant terug door middel van overschrijving op rekening tenzij onderling anders overeengekomen. Er worden in geen geval kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de HOY Trendjuwelier klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan HOY Trendjuwelier.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant HOY Trendjuwelier zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Bij schade door water of vocht wordt geval per geval nagegaan of de schade te wijten is aan een verkeerd gebruik door de consument of aan een gebrek inherent aan het artikel in kwestie. Wanneer de water- of vochtschade te wijten is door een verkeerd gebruik door de consument, kan de wettelijke garantie niet worden ingeroepen.  

Juwelen worden beschouwd als slijtageartikelen. Bij krassen, kleurveranderingen of andere beschadigingen zal geval per geval nagegaan worden of dit te wijten is aan een gebrek inherent aan het artikel in kwestie, aan normale slijtage of aan verkeerd of onzorgvuldig gebruik door de consument. In geval van normale slijtage of verkeerd of onzorgvuldig gebruik van het juweel kan de wettelijke garantie niet worden ingeroepen.  

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Wat uurwerken betreft, geldt de garantie ook voor het binnenwerk of mechanisme van het horloge. Ook deze garantie is niet van toepassing op defecten die ontstaan zijn ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 

De buitenkant van een uurwerk wordt beschouwd als een slijtageartikels. Bij krassen, kleurveranderingen of andere beschadigingen zal geval per geval nagegaan worden of dit te wijten is aan een gebrek inherent aan het artikel in kwestie, aan normale slijtage of aan verkeerd of onzorgvuldig gebruik door de consument. In geval van normale slijtage of verkeerd of onzorgvuldig gebruik van het uurwerk kan de wettelijke garantie niet worden ingeroepen.


 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van HOY Trendjuwelier is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)53 70 31 29, via e-mail op hoy@skynet.be of per post op het volgende adres Nieuwstraat 1, 9300 Aalst. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. HOY Trendjuwelier verbindt zich ertoe om alle klachten zo snel mogelijk te behandelen.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover HOY Trendjuwelier beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een schadevergoeding verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Deze schadevergoeding zal geval per geval worden bepaald en is evenredig aan de geleden schade. 

Onverminderd het voorgaande behoudt HOY Trendjuwelier zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, HOY Trendjuwelier respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan HOY Trendjuwelier (Nieuwstraat 1, 9300 Aalst, hoy@skynet.be), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot HOY Trendjuwelier (hoy@skynet.be).

Wij kunnen gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, HOY Trendjuwelier heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

HOY Trendjuwelier houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op hoy@skynet.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 13: Aansprakelijkheid


13.1 Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Wij staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

13.2 Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

13.3 Adviezen via de website

Indien er via deze website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat wij hiervoor aansprakelijk kunnen gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.


Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door HOY Trendjuwelier om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van HOY Trendjuwelier Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

HOY Trendjuwelier kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 16: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 17: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde bevoegd.


Artikel 18 - Preventie Namaak

De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.


BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING


Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.


Aan :

HOY Trendjuwelier

Nieuwstraat 1

9300 Aalst


Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:


Besteld op:

Ontvangen op:

Klantennummer:

Naam en voornaam:

Adres:

Handtekening:

Datum :

Nieuwstraat 1B-9300 Aalsthoy@skynet.beHoy+32 53 70 31 29BE 0801.663.329 PANDORA